Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese www.oriskovnakrkonose.cz


Zuzana Kučerová
IČO: 05761557
DIČ:  CZ6851031462
se sídlem: Svatopluka Čecha 166, 543 01, Vrchlabí

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

další kontaktní údaje:
e-mail: info@oriskovnakrkonose.cz
www.oriskovnakrkonose.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍI. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
II. UŽIVATELSKÝ ÚČET
III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
VII.a Vymezení odpovědnosti za vady
VII.b Práva kupujícího z vadného plnění 
VII.c Uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího
VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ, UKLÁDÁNÍ COOKIES
XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
XII. DORUČOVÁNÍ
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“) při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího. Internetový obchod (e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.oriskovnakrkonose.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese oriskovnakrkonose.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 
 1. Pokud je kupujícím fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 NOZ), vztahují se na něj ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně spotřebitele ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 
 1. Pokud je kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 NOZ), ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně spotřebitele ve smyslu obecně závazných právních předpisů se pro něj nepoužijí. Uvede-li kupující při objednávání zboží své IČO (identifikační číslo), potvrzuje tím, že se koupě zboží týká jeho podnikatelské činnosti a že je srozuměn s tím, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele. 
 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 
 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nové znění obchodních podmínek je vždy zveřejněno na webové stránce prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití jeho uživatelského jména a hesla nebo jeho uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití přístupových údajů k uživatelskému účtu je kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne kupujícímu nové přístupové údaje. 
 1. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
 1. V případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, je prodávající oprávněn učinit technická i jiná opatření, v jejichž důsledku nebude kupujícímu umožněno objednat další zboží z webového rozhraní obchodu a uzavírat kupní smlouvy s prodávajícím. 
 1. Prodávající je oprávněn měnit webové rozhraní obchodu, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. 
 1. Prodávající je oprávněn omezit či přerušit funkčnost webového rozhraní obchodu včetně uživatelských účtů, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, na případnou nemoc prodávajícího, dobu dovolených apod. 

 

III.      OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. 
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, přičemž náklady spojené s dodáním zboží se mohou lišit podle zvoleného dopravce a způsobu úhrady kupní ceny. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu dodání/doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží

(dále společně jen „objednávka“). 

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 1. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní/účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. 
 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby dodatečného potvrzení objednávky kupujícím neběží lhůty pro plnění povinnosti prodávajícího dodat kupujícímu zboží. 
 1. Neprovede-li kupující dodatečné potvrzení objednávky ve lhůtě 5 (pěti) dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupení na elektronickou adresu kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím. 
 1. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky (akceptace) prodávajícím, a to telefonicky nebo e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@oriskovnakrkonose.cz. 
 1. Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. 
 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 
 1. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající je zároveň v případě, že kupující již dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), oprávněn odstoupit od případně uzavřené další kupní smlouvy. 
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby – jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. 

 IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 5235981379/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně (online) platební kartou. 
 1. Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je kupující povinen nést náklady na provedení takové platby uvedené ve webovém rozhraní obchodu. Součástí kupní ceny přitom nejsou žádné platby nebo poplatky, které musí kupující vynaložit na služby poskytnuté kupujícímu třetími stranami (např. bankami) v souvislosti se zaplacením sjednané ceny; takové náklady hradí výlučně kupující. 
 1. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. 
 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu za zboží předem. 
 1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu předem, tj. před odesláním zboží kupujícímu, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou ve smyslu ustanovení § 1807 NOZ. 
 1. V případě bezhotovostní platby kupní ceny převodem na účet prodávajícího je kupující povinen specifikovat platbu přiděleným variabilním symbolem. 
 1. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány je kupující povinen postupovat podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 1. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího. 
 1. Do okamžiku zaplacení kupní ceny kupujícím neběží lhůty pro plnění povinnosti prodávajícího dodat kupujícímu zboží. 
 1. Nezaplatí-li kupující požadovanou kupní cenu předem ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupení na elektronickou adresu kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím. 
 1. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 
 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě jako přílohu e-mailu na elektronickou adresu kupujícího. Elektronický doklad – faktura může být rovněž k dispozici ke stažení v uživatelském účtu kupujícího. 
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenku kupující obdrží v elektronické podobě jako přílohu e-mailu zaslaného na elektronickou adresu kupujícího nebo formou odkazu ke stažení v uživatelském účtu kupujícího. Kupující s tímto postupem souhlasí. Více informací je k dispozici na internetové adrese https://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky
 1. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 


 V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 1. Způsob zabalení zboží určuje výhradně prodávající; ustanovení § 2097 NOZ se tímto vylučuje. 
 1. Volbu způsobu přepravy a dodání zboží provede kupující v rámci procesu objednávky dle možností, které nabízí webové rozhraní obchodu, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího, typu a množství objednaného zboží. 
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu přepravy jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v oznámení o přijetí objednávky (akceptaci) prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny kupujícím. O tom, že prodávající předal zásilku zvolenému dopravci, je kupující informován e–mailem na elektronickou adresu kupujícího. 
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 1. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu zásilky není kupující povinen zásilku od dopravce převzít. Převzetím zásilky kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. 
 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže dodat. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým ji přijal, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

 

 1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ nelze mimo jiné odstoupit:
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. některé druhy potravin – rozvažované sušené plody a ovoce apod.),
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit. 
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
 1. V odstoupení od kupní smlouvy kupující – spotřebitel uvede také číslo objednávky/kupní smlouvy, datum objednání zboží, datum převzetí zboží a případně číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků – kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využit vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je také přístupný na webové stránce prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí formuláře. 
 1. Pro doručování odstoupení od kupní smlouvy platí ustanovení čl. XII. těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zaslat také na adresu provozovny prodávajícího (Oříškovna, Svatopluka Čecha 166, 543 01, Vrchlabí). 
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. odst. 2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, na adresu sídla provozovny prodávajícího (Oříškovna, Svatopluka Čecha 166, 543 01, Vrchlabí). Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené a neopotřebené, a je-li součástí zboží uzavřený obal, neotevřené v původním – uzavřeném obalu. 
 1. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 1. Kupující – spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. 
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. odst. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího – spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 
 1. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 1. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 1. Je-li společně se zbožím nabízen kupujícímu – spotřebiteli dárek, který kupující – spotřebitel nechce využít, je kupující – spotřebitel povinen sdělit prodávajícímu předem, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude kupujícímu – spotřebiteli dodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak kupující – spotřebitel a zboží je mu dodáno s dárkem, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel poskytnutý dárek vrátí nebo prokáže, že poskytnutý dárek prodávajícímu odeslal. 
 1. Kupující – podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu čl. VI. obchodních podmínek. Prodávající se může s kupujícím – podnikatelem dohodnout na odstoupení/zrušení kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; v takovém případě prodávající vrátí kupujícímu – podnikateli přijaté peněžní prostředky ponížené o náklady na dodání zboží, tj. kupující – podnikatel nemá v takovém případě nárok na vrácení nákladů na dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky ponížené o náklady na dodání zboží kupujícímu – podnikateli dříve, než mu kupující – podnikatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující – podnikatel. 

 

VII.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

VII.a.  Vymezení odpovědnosti za vady 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží a rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a v případě kupujícího – spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti vyspecifikované na webové stránce prodávajícího, a chybí-li taková specifikace, takové vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím nebo výrobcem prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí na své webové stránce nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím, a to i když se projeví později. V případě kupujícího – spotřebitele platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 
 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. 
 1. Případné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit; jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však (i) do 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží v případě kupujícího – podnikatele, (ii) do 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne převzetí zboží v případě kupujícího – spotřebitele. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží včas, a) pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy, b) soud kupujícímu k námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná. 
 1. Maximální lhůta pro uplatnění práva z vady činí (i) 6 (šest) měsíců ode dne převzetí zboží v případě kupujícího – podnikatele, (ii) 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí zboží v případě kupujícího – spotřebitele. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít (datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti), použijí se ustanovení o záruce za jakost s tím, že záruční doba končí uplynutím uvedené doby. 
 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby (doby minimální trvanlivosti nebo doby použitelnosti zboží) na obalu nebo v reklamě. Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. 
 1. Ustanovení čl. VII. odst. 7. se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 1. Na dárky, které jsou poskytovány kupujícímu zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího z vadného plnění.

 

VII.b   Práva kupujícího z vadného plnění 

 1. V případě vadného plnění má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějícího zboží či jeho součásti, případně výměnou součásti zboží,
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od kupní smlouvy dle čl. VII. odst. 12. obchodních podmínek. 
 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy z těchto důvodů:
  • je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy,
  • není-li možné odstranění vady dodáním nového zboží, dodáním chybějícího zboží či jeho součásti, případně výměnou součásti zboží,
  • pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží,
  • neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit. 
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, případně neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní. 

VII.c   Uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího

 

 1. Kupující oznámí prodávajícímu vadu zboží a uplatní konkrétní právo z vadného plnění (dále jen „oznámení o reklamaci“). V oznámení o reklamaci kupující:
  • označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje,
  • uvede, které konkrétní právo z vadného plnění vůči prodávajícímu uplatňuje,
  • připojí fotodokumentaci vady zboží. 
 1. Kupující zašle oznámení o reklamaci prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího (Oříškovna, Svatopluka Čecha 166, 543 01, Vrchlabí) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@oriskovnakrkonose.cz. Za den oznámení vady a uplatnění nároku z vadného plnění se považuje den doručení oznámení o reklamaci prodávajícímu. 
 1. Reklamaci lze provést také osobně v provozovně prodávajícího na adrese Oříškovna, Svatopluka Čecha 166, 543 01, Vrchlabí. 
 1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 1. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět. Prodávající také může požádat kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží nebo průkaznější fotodokumentaci prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Do doby, než kupující reklamované zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo než zašle průkaznější fotodokumentaci vady, nelze reklamaci považovat za řádně uplatněnou a prodávajícímu neběží lhůta pro vyřízení reklamace. 
 1. Neposkytne-li kupující prodávajícímu součinnost a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou. 
 1. V případě kupujícího – spotřebitele rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. 
 1. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním reklamace. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud kupujícímu k námitce prodávajícího právo na náhradu nepřizná. 

 

VIII.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, a převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 
 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ. 
 1. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ. 
 1. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží na webové stránce mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém zařízení kupujícího; proto je kupující vždy povinen seznámit se s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího. 
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Podstatné náležitosti jednotlivých kupních smluv jsou kupujícímu k dispozici v jeho souhrnu objednávek v uživatelském účtu kupujícího. 

 IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou v souvislosti s registrací kupujícího v e-shopu www.oriskovnakrkonose.cz a v souvislosti s kupní smlouvou kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 
 1. Informace související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího jsou přístupné na webové stránce prodávajícího v samostatném dokumentu nazvaném „GDPR – Ochrana osobních údajů“. 

 X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ, UKLÁDÁNÍ COOKIES 

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení a newsletterů prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího a se souvisejícím zpracováváním osobních údajů kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoli bez udání důvodů tento svůj souhlas 
 1. Spokojenost kupujícího s nákupem může prodávající zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož může být jeho e-shop zapojen. Tyto e-mailové dotazníky jsou kupujícímu zasílány po každém nákupu, pokud kupující ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem v e-shopu prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujících a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán. 
 1. Kupující souhlasí s ukládáním cookies v jeho počítači, telefonu či jiném zařízení a se souvisejícím zpracováváním osobních údajů kupujícího. V případě, že je nákup na webové stránce prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies do počítače, telefonu či jiného zařízení kupujícího, může kupující svůj souhlas podle předchozí věty kdykoliv bez udání důvodů odvolat. 
 1. Informace související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení a newsletterů, e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a v souvislosti z ukládáním cookies jsou přístupné na webové stránce prodávajícího v samostatném dokumentu nazvaném „GDPR – Ochrana osobních údajů“. 

 XI. DORUČOVÁNÍ 

 1. Pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví pro nějaký dokument výslovně požadavek písemné formy, mohou si smluvní strany veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@oriskovnakrkonose.cz. 
 1. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní/účtu či v objednávce. 

 

XII.     MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

 1. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem z kupní smlouvy má kupující – spotřebitel v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo řešit mimosoudní cestou. 
 1. Subjektem pověřeným pro mimosoudní řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869. Podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetové adrese http://www.coi.cz. 
 1. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem z kupní smlouvy je možné využít Evropskou platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě přeshraničních sporů a je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; dalším dozorovým orgánem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

 

XIII.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Tyto obchodní podmínky, jakož i kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva kupujícího – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zuzana Kučerová, Svatopluka Čecha 166, 543 01 , Vrchlabí, adresa elektronické pošty: info@oriskovnakrkonose.cz. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 22.3.2022. 

 

Příloha obchodních podmínek:

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 

 

OZNÁMENÍ  O  ODSTOUPENÍ  OD  KUPNÍ  SMLOUVY

 

Adresát:

 

Zuzana Kučerová
IČO: 05761557
se sídlem: Svatopluka Čecha 166, 543 01, Vrchlabí
e-mail:  info@oriskovnakrkonose.cz 

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

 

 

Číslo objednávky nebo kupní smlouvy:
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):
Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele: 

 

 

Podpis (pokud je zasíláno v listinné podobě): _________________________

 

Datum: